PINK MARKETING SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

We are Pink Marketing (org. nr 556918-6975) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Ändamål: Leverera personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser.

Behandlingar som utförs:

  • Information om vårt företag och event samt innehåll och nyheter som är relevant för mottagaren.

Kategorier av personuppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • Företag
  • Titel
  • Roll
  • Telefonnummer

Lagringsperiod: Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet på hemsidan (exempelvis anmälan om nyhetsbrev där du får ange dina kontaktuppgifter) får du information från oss tills dess du själv avslutar din prenumeration.

We are Pink Marketing AB nyttjar cookies som underlag för riktad annonsering i sociala medier och annonsering på andras hemsidor.

 

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

 

DINA RÄTTIGHETER 

Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 

Begära rättelse 

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

 

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på länken som finns i e-postutskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

 

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att Pink Marketing inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

 

Radering 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

Dataportabilitet 

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR? 

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

We are Pink Marketing (org. nr 556918-6975)

E-post: info@pinkmarketing.se